හරිම වෙලාවේදී හරිම තැනදී ගත්ත ඡායාරූප

  0 4396

  cftydrthy

  රෑ ඩැනියෙල් දවල් මිගෙල්

  ftydftyh

  දහ දුක් වින්දෙ දරුවො හදන්නයි

  vbhj

  මම නම් ගගේ පනිනවා

  cthdthy

  මම ඔයාට කිව්වා – ෂ්ෂ්ෂ්….

  fvtuyhfthy

  ඔහෙ පලයං

  gfyhfdyt

  මල් වෙඩියි හෙණ ගෙඩියි

  vftghfytghy

  ඔයාට මාව එපා නම් කලින් කියන්න තිබුනා

  cvghcftgh

  සිනහාවෙන් හෝ කතාවෙන් බෑ

  huighui

  එකමුතුකම ශක්තියයි!

  gyufgyuදාමුද පාර්ටියක්

  chcdfhc

  රෙද්ද

  ftyhdry

  මොනවද බිව්වෙ පාර පේන්නෑ

  guyhj

  නැගපන් පුතා

  cghdctyh

  සුනාමි

  NO COMMENTS

  Leave a Reply

  six + six =