විල්පත්තුවේ ගිනි පත්තු වෙයි – චිත්‍රාල් සෝමපාල හඬ අවදි කරයි… (ඕඩියෝ)

විල්පත්තුවේ ගිනි පත්තු වෙයි – චිත්‍රාල් සෝමපාල හඬ අවදි කරයි… (ඕඩියෝ)

0 70020

විල්පත්තු වන විනාශය තවමත් රට තුල දැවෙමින් පවතින ප්‍රශ්නයකි. මේ අප සැමගේ රට ය. වන විනාශය හා ඒ හරහා රටට අහිමි කරන ජාතික වන සම්පතට ජාති හා ආගම් සීමා නැත. මේ වන විනාශය ගැන කියවෙන ගීතයක් චිත්‍රාල් සෝමපාල විසින් ගායනා කොට තිබෙනවා. එම ගීතය පහලින්

88

 

ගීතය Download කරගැනීමට – http://goo.gl/sXSfcO

NO COMMENTS

Leave a Reply

17 + 8 =