ලොව ලාබාලතම අම්මාවරුන් 10 දෙනා. විශ්වාස කරන්නත් අමාරුයි

ලොව ලාබාලතම අම්මාවරුන් 10 දෙනා. විශ්වාස කරන්නත් අමාරුයි

0 57464

From a 10 year-old girl falling pregnant to her secret 15-year-old boyfriend, to an 11 year old girl becoming a mother after her distant cousin raped her. We look through 10 of the youngest parents in the world.

NO COMMENTS

Leave a Reply

seventeen − 16 =