රෝහිත රාජපක්ෂගේ ‘ළංවී‘ මියුසික් වීඩියෝව අන්තර්ජාලයට

රෝහිත රාජපක්ෂගේ ‘ළංවී‘ මියුසික් වීඩියෝව අන්තර්ජාලයට

0 13060

Rohitha Rajapaksa – Lanwee Download Video

Vocals – Rohitha Rajapaksa
Melody & Lyrics – Rohitha Rajapaksa
Produced by Pasan Liyanage @Redfox

Video Director | DOP | Editor | VFX – Lakshan Edirisinghe @ Prime Meida
Colorist – Ananda Bandara
Backup Vocals – Hemi
Guitars – Primal
Mouth organ – Sachintha
Piano – Rihan

NO COMMENTS

Leave a Reply

six + one =