මෙම අරුම පුදුම වේශ නිරූපණ ශිල්පිනියට ඕනෑම කෙනෙකු බවට පරිවර්තනය විය හැකිය

මෙම අරුම පුදුම වේශ නිරූපණ ශිල්පිනියට ඕනෑම කෙනෙකු බවට පරිවර්තනය විය හැකිය

0 14593

ඉතාලි ජාතික වේශ නිරූපණ ශිල්පී ලුසියා Pittalis. මෙයාට තියෙන්නෙ හරි අපූරු හැකියාවක්. ලුසියා ඇගේ කලා සඳහා කැන්වස් ලෙස ඇයගේ මුහුණ භාවිතා කරනවා. ලුසියාට දක්ෂ ලෙස මේකප් උපයෝගී කරගෙන ඕනෑම කෙනෙක් බවට පරිවර්තනය වෙන්න පුලුවන්.

බලන්නකෝ මෙයා ඒ වගේ වෙස් වලාගත්ත හැටි

Queen Elizabeth II

fwsfe

Al Pacino (Scarface)

6335810-How-to-have-fun-with-1000-faces-576a9a97cd4a8__880-1472581292-1000-53c212670e-1472650976

Iggy Pop

6335760-How-to-have-fun-with-1000-faces-576a9a8102586__880-1472581334-1000-53c212670e-1472650976

Vito Corleone

6336960-How-to-have-fun-with-1000-faces-576a9a99ce326__880-1472581353-1000-53c212670e-1472650976

A Blues Brother

6335460-How-to-have-fun-with-1000-faces-576a9a8a5059e__880-1472581389-1000-53c212670e-1472650976

Rambo

6335110-How-to-have-fun-with-1000-faces-576a9a76c1708__880-1472581419-1000-53c212670e-1472650976

Rocky

6336510-How-to-have-fun-with-1000-faces-576a9a95cf2e7__880-1472581442-1000-53c212670e-1472650976

Jessica Fletcher

6335860-How-to-have-fun-with-1000-faces-576a9a8ce348c__880-1472581459-1000-53c212670e-1472650976

Bette Davis

6335160-How-to-have-fun-with-1000-faces-576a9a7c04468__880-1472581474-1000-53c212670e-1472650976

Hulk Hogan

6335210-How-to-have-fun-with-1000-faces-576a9a7f11758__880-1472581501-1000-53c212670e-1472650976

Jack Sparrow

6335560-2cd6d58b30f0611be21b87b4b1dee2f8-1472581871-1000-53c212670e-1472650976

6334860-6037ed6fdb9257362cd88ff95122bb9d-1472581525-1000-53c212670e-1472650976

 

NO COMMENTS

Leave a Reply

4 × 4 =