ගුවන් නියමුවාගේ දක්ෂතාව නිසා සුළි කුණාටුවෙන් වෙන්න ගිය අනතුර වැළැක්වූ හැටි

ගුවන් නියමුවාගේ දක්ෂතාව නිසා සුළි කුණාටුවෙන් වෙන්න ගිය අනතුර වැළැක්වූ හැටි

0 20251

මේ සිද්ධිය වෙලා තියෙන්නේ එංගලන්තයේ West Yorkshire හි Bradford ගුවන් තොටුපොළේදීයි.

ගොඩබැසීමට ආසන්නවෙනකොට ගුවන් යානය වෙනත් දිශාවකට හැරිලා තියෙනවා.

නමුත් අවසන් තත්පරයේදී ගුවන් නියමුවාගේ දැඩි උත්සාහය හා ඔහුට ඇති සුපිරි හැකියාව නිසාම යානය නිවැරැදි දිශාවට යොමු කරගැනීමට හැකිවෙලා තියෙනවා.

155404_1

NO COMMENTS

Leave a Reply

4 + eight =