ඊයේ ප්‍රේක්ෂකාගාරය දෙවනත් කර චබියගෙයි මයික්ගෙයි සුපිරි වේදිකා නාට්‍ය “කඩය වසා ඇත‍”

ඊයේ ප්‍රේක්ෂකාගාරය දෙවනත් කර චබියගෙයි මයික්ගෙයි සුපිරි වේදිකා නාට්‍ය “කඩය වසා ඇත‍”