• Main Artist: Kasun Kalhara
  • Music: Mahesh Vithana
  • Lyrics: Duminda Handapangoda
Nodaneema Awasan Una-Kasun Kalhara

Nodaneema Awasan Una

by Kasun Kalhara

  • 2517
  • 3091