• Main Artist: Harsha Dhanosh
  • Music: Shenuka H. Peiris
  • Lyrics: Akalanka Gunarathne
Wenas Wennepa-Harsha Dhanosh

Wenas Wennepa

by Harsha Dhanosh

  • 7014
  • 4533