Kaffringha-Nalin Thamel

  • Main Artist: Nalin Thamel
  • Music: Aruna Thamel
  • Lyrics: Shehan Galahitiyawa