Derana International Kite Festival 2018 Theme Song-Harsha Danosh /Sandeep Jayalath

  • Main Artist: Harsha Danosh /Sandeep Jayalath
  • Music: Nimesh Kulasinghe
  • Lyrics: K.C Saranga