Me Gewana Aruma Diwiya- Raween Kanishka Keshan Shashindra

  • Main Artist: Raween Kanishka Keshan Shashindra
  • Music: Nimesh Kulasinghe
  • Lyrics: Shehan Galahitiyawa