Ridena Hitha Asse-Shashi D Thilakarathne

  • Main Artist: Shashi D Thilakarathne
  • Music: Vijitha Jayarathne
  • Lyrics: Shashi D. Thilakarathne