Roshan Waduge-Me Raya

  • Main Artist: Me Raya
  • Music: Pathum Cooray
  • Lyrics: Rashmi Gayathrika