Rosa Dekapule-Krishan Jayasinghe

  • Main Artist: Krishan Jayasinghe
  • Music: Priyantha Nawalage
  • Lyrics: Jagath Perera