Pirith

Pirith

Pirith

Atavisi Piritha

Bojjanga Piritha

Chandra Piritha

Dhajagga Suthraya

Dutugamunu Gatha

Jaya Piritha

Jayamangala Gatha

Jinapanjaraya Piritha

Maha Jayamangala Gatha

Maha Piritha

Meththanisansa Suthraya

Nawa Graha Shanthiya

Rathnamalee Gatha Yanthraya

Sooriya Piritha

Wattaka Piritha