2016 වසරේ හොදම වනජීවී ඡායාරූපකරණයට හිමි සම්මානනීය ඡායාරූප

2016 වසරේ හොදම වනජීවී ඡායාරූපකරණයට හිමි සම්මානනීය ඡායාරූප

0 11457

Tim Laman (USA) / Wildlife Photographer of the Year

csc

 

Gideon Knight (UK) / Wildlife Photographer of the Year

scws

 

Paul Hilton (UK/Australia) / Wildlife Photographer of the Year

scvs

 

Tony Wu (USA) / Wildlife Photographer of the Year

cvdsvd

 

Nayan Khanolkar (India) / Wildlife Photographer of the Year

cvdvc

 

Rudi Sebastian (Germany) / Wildlife Photographer of the Year

cscscsc

 

Mats Andersson (Sweden) / Wildlife Photographer of the Year

scscvs

 

Valter Binotto (Italy) / Wildlife Photographer of the Year

svsv

 

Luis Javier Sandoval (Mexico) / Wildlife Photographer of the Year

dscvsd

 

Ganesh H Shankar (India) / Wildlife Photographer of the Year

vdvde

 

NO COMMENTS

Leave a Reply

fourteen + two =