ෆේස්බුක් සමාගමට අයිති SpaceX රොකට්ටුව ගුවන්ගත වීමට පෙර පුපුරායයි (වීඩියෝ)

ෆේස්බුක් සමාගමට අයිති SpaceX රොකට්ටුව ගුවන්ගත වීමට පෙර පුපුරායයි (වීඩියෝ)

0 4767

NO COMMENTS

Leave a Reply

five × four =