“රට වෙනුවෙන් කරන සේවයක් හැටියට තමයි අපි මේ දේවල් කරන්නේ නැත්තම් අපේ...

“රට වෙනුවෙන් කරන සේවයක් හැටියට තමයි අපි මේ දේවල් කරන්නේ නැත්තම් අපේ දරුවොත් මේවයින් දුක් විදිනවනේ”

0 5554

මහා පාරේ යද්දි ඔයාත් ටොෆි කොලයක් හෝ විසිකරන කෙනෙක්නම් මේ වීඩියෝව අනිවාර්යයෙන් බලන්න.

NO COMMENTS

Leave a Reply

15 + 12 =