මීටර් 200ය රන් පදක්කමත් උසේන් බෝල්ට්ට – වාර්තාව වාර්තාව බිදහෙලීමට තිබියදීත් නොසලකා...

මීටර් 200ය රන් පදක්කමත් උසේන් බෝල්ට්ට – වාර්තාව වාර්තාව බිදහෙලීමට තිබියදීත් නොසලකා හරියි (VIDEO)

0 12462
Jamaica's Usain Bolt celebrates after he won the Men's 200m Final during the athletics event at the Rio 2016 Olympic Games at the Olympic Stadium in Rio de Janeiro on August 18, 2016. / AFP / Martin BERNETTI (Photo credit should read MARTIN BERNETTI/AFP/Getty Images)

200m Men's Final

Usain Bolt wins the 200m Men's Final.

More 7Olympics: www.seven.com.au

Full report in 7 News at 6pm.

#Rio2016 #UsainBolt #7Olympics #7News

Posted by 7 News Adelaide on Thursday, 18 August 2016

NO COMMENTS

Leave a Reply

seventeen − 16 =