භාවනායෝගීව වැඩ වසන ස්වාමීන් වහන්සේ නමකට දානය පිළිගන්වන ඇත් රංචුව

භාවනායෝගීව වැඩ වසන ස්වාමීන් වහන්සේ නමකට දානය පිළිගන්වන ඇත් රංචුව

0 21699

වනාන්තරයක භාවනායෝගීව වැඩ වාසය කරන ස්වාමීන් වහන්සේ නමකට ඇත් රංචුවක් විසින් දන් පිළිගන්වන මේ ඡායාරූප පෙල මේ දවස්වල අන්තර්ජාලය පුරාම හුවමාරු වෙමින් තිබෙනවා….

gjk ghj

NO COMMENTS

Leave a Reply

sixteen − 3 =