පණ්ඩීත් අමරදේවයන් ” මහ වැස්සක පෙර නිමිති පේනවා ” ගීතය ගයද්දි “ගුත්තිලයේ”...

පණ්ඩීත් අමරදේවයන් ” මහ වැස්සක පෙර නිමිති පේනවා ” ගීතය ගයද්දි “ගුත්තිලයේ” කවියක් වෙනස් කරපු හැටි

0 13321

“මට මහලු වයසේ
හැකිය වෙන ගායනා
පෙරටත් වඩා සොදසේ…”

ගීතය | මහ වැස්සක පෙර නිමිති
ගායනය | පණ්ඩීත් ඇමරදේව
ගී පද| කේ.ඩී.කේ ධර්මවර්ධන
සංගීතය | විශාරද සනත් නන්දසිරි

NO COMMENTS

Leave a Reply

20 + 18 =