කැන්ගරුවන්ට මතක හිටින පාඩමක් ඉගැන්වූ අසේල ගුණරත්නගේ සුපිරි ඉනිම (වීඩියෝව)

කැන්ගරුවන්ට මතක හිටින පාඩමක් ඉගැන්වූ අසේල ගුණරත්නගේ සුපිරි ඉනිම (වීඩියෝව)

0 78635

Australia vs Sri Lanka 2nd T20 2017 Highlights Last 2 overs

Gunaratne 84* seals stunning series win for Sri Lanka. Asela Gunaratne orchestrated a remarkable heist to seal the T20 series for Sri Lanka with a match to play, stealing an outrageous victory over Australia in the first international match ever played at Geelong’s Kardinia Park. For the second time in three days, Sri Lanka reached their target from the final ball of their chase, but whereas at the MCG they had needed only 18 off the last three overs, here they needed 48. Gunaratne ensured that they did it in style. watch the amazing video Sri Lanka pull off an incredible victory

NO COMMENTS

Leave a Reply

eighteen − 6 =