ක්‍රිකට් ලෝකයට ආපු අලුත්ම කොදෙව් යෝදයා.. ක්‍රිස් ග්‍රේල් පරාදයි (වීඩියෝ)

ක්‍රිකට් ලෝකයට ආපු අලුත්ම කොදෙව් යෝදයා.. ක්‍රිස් ග්‍රේල් පරාදයි (වීඩියෝ)

0 46248

Rahkeem Cornwall hit an unbeaten 74 off 50 balls to take Leeward Islands to an impressive win against Windward Islands

NO COMMENTS

Leave a Reply

15 − 11 =