එගොඩහ යන්නෝ ගීතය අලුත් තාලෙට.. කාලෙකින් ඇහුණ හදවතට දැනෙන ගායනාවක්

එගොඩහ යන්නෝ ගීතය අලුත් තාලෙට.. කාලෙකින් ඇහුණ හදවතට දැනෙන ගායනාවක්

0 16311

Hey guys! Here is the new cover "Egodaha yanno" by Shelton Perera. Hope you guys enjoy this amazing classic! It was a spontaneous decision, Listen and let me know what you think 🙂

Posted by Pubudu Jayakody on Thursday, 12 May 2016

NO COMMENTS

Leave a Reply

one × one =