එංගලන්ත ක්‍රීඩකයාට දෙවියන් සිහි වූ සංගා රැක ගත් උඩ පන්දුව (වීඩියෝ)

එංගලන්ත ක්‍රීඩකයාට දෙවියන් සිහි වූ සංගා රැක ගත් උඩ පන්දුව (වීඩියෝ)

0 14048

සංගා’ගේ මෙම විශිෂ්ඨ ගණයේ පන්දු රැකීම ගැන එංගලන්ත ක්‍රීඩක ස්ටුවට් මේකර් විසින් Twitter පණිවිඩයක් ඔස්සේ සංගාව මෙසේ දෙවියන් හා සමාන කර තිබුනා.

scs

NO COMMENTS

Leave a Reply

7 + eight =