උමාරියා මෙල්බන් වලදී පණ්ඩිත් අමරදේවයන්ගේ “නිම් හිම් සෙව්වා” ගීතය ගායනා කරපු හැටි

උමාරියා මෙල්බන් වලදී පණ්ඩිත් අමරදේවයන්ගේ “නිම් හිම් සෙව්වා” ගීතය ගායනා කරපු හැටි

0 9253

NO COMMENTS

Leave a Reply

1 × 5 =