ඉබ්බෙක්ව කන්න කිඹු‍ලෙක් දරන වෑයම

ඉබ්බෙක්ව කන්න කිඹු‍ලෙක් දරන වෑයම

0 39604

American Alligator attempting to eat a turtle in the Fakahatchee Strand Preserve State Park in southwest Florida.

NO COMMENTS

Leave a Reply

12 − 3 =